דוחות כספיים

 • סימולציה של מונטה קרלו

  הדמיות מונטה קרלו משמשות למודל ההסתברות לתוצאות שונות בתהליך שלא ניתן לחזות אותו בקלות בגלל התערבות של משתנים אקראיים. זוהי…

  ארכיון
 • מהו אנליסט מחקר

  אנליסט מחקר הוא איש מקצוע שמכין דוחות חקירה על ניירות ערך. שמות אחרים לתפקיד זה כוללים אנליסט ניירות ערך, אנליסט…

  ארכיון
 • רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות – EBITDA

  EBITDA, או רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות, הם מדד לביצועים הכספיים הכוללים של החברה ומשמשים כאלטרנטיבה לרווח הנקי בנסיבות…

  ארכיון
 • רווח לפני ריבית ומיסים (EBIT)

  רווח לפני ריבית ומסים (EBIT) הוא אינדיקטור לרווחיות החברה. ניתן לחשב EBIT כהכנסה בניכוי הוצאות ללא מס וריבית. EBIT מכונה…

  ארכיון
 • מהו רווח למניה – EPS?

  דוח רווח והפסד הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים החשובים המשמשים לדיווח על ביצועים פיננסיים של חברה במהלך תקופת חשבונאות ספציפית,…

  ארכיון
 • דוח תזרים מזומנים

  דוח תזרים מזומנים הוא דוח כספי המספק נתונים מצטברים לגבי כל תזרימי המזומנים שהחברה מקבלת מפעילותה השוטפת וממקורות ההשקעה החיצוניים.…

  ארכיון
 • דוח רווח והפסד

  דוח רווח והפסד הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים החשובים המשמשים לדיווח על ביצועים פיננסיים של חברה במהלך תקופת חשבונאות ספציפית,…

  ארכיון
 • מהו מאזן?

  מאזן הוא דוח כספי המדווח על נכסי חברה, התחייבויות והון עצמי בנקודת זמן ספציפית, ומספק בסיס לחישוב שיעורי התשואה ולהערכת…

  ארכיון
Back to top button